Vol 27 (2010): Studia Semiotyczne
Studia Semiotyczne

Semiotic Studies Vol 27 (2010)

Full Issue
PDF (Polski)

Articles

Marian Przełęcki
27-35
O rozumieniu wypowiedzi niedosłownych
PDF (Polski)
On the Understanding of Non-Literal Expressions
PDF
Jerzy Pelc
37-43
O poczuciu nierozumienia
PDF (Polski)
A Sense of Non-Understanding
PDF
Magdalena Zawisławska
45-55
Metafora w języku naukowym – na przykładzie nauk przyrodniczych
PDF (Polski)
Metaphor in Scientific Language Based on the Example of Natural Science
PDF
Maria Spychalska
57-69
O nieostrości raz jeszcze
PDF (Polski)
Adam Pawłowski
71-80
Struktura ilościowa pól leksykalnych a procesy poznawcze człowieka
PDF (Polski)
Quantity Structure of Lexical Fields and the Human Cognitive Processes
PDF
Joanna Jurewicz
81-92
Powstawanie pojęć ogólnych i abstrakcyjnych w myśleniu archaicznym - na przykładzie rygwedyjskiego pojęcia ámhas
PDF (Polski)
On General and Abstract Terms in Archaic Thought – on the Basis of the Rigvedic Term Amhas
PDF
Agnieszka Sulich
93-133
Odwzorowanie wiedzy w nazwach pierwiastków chemicznych
PDF (Polski)
How the Names of Chemical Elements Represent Knowledge
PDF
Witold Kieraś
135-149
Schwyzertüütsch, bambara i języki bezkontekstowe
PDF (Polski)
Schwyzertuutsch, Bambara, and Context-Free Languages
PDF
Magdalena Derwojedowa
151-166
Konstrukcje nieciągłe w języku naturalnym
PDF (Polski)
Andrzej Zaporowski
167-176
Opis zagęszczony a kryzys przedstawienia - przypadek antropologiczny
PDF (Polski)
Thick Description and the Crisis of Representation – an Anthropological Study
PDF
Grażyna Dydel-Wróblewska
177-184
Język do celów akademickich. Unikanie osobistego zaangażowania w tekstach naukowych
PDF (Polski)
Personal Commitment in Academic Writing
PDF
Katarzyna Budzyńska, Magdalena Kacprzak
185-216
Komunikacja poza słowami
PDF (Polski)
Communication Beyond Words
PDF
Kamila Dębowska
217-236
Model pragma-dialektyczny a rozumowanie abdukcyjne
PDF (Polski)
The Pragma-Dialectical Model and Abductive Reasoning
PDF
Anna Brożek
237-263
Semantyczno-kategorialna struktura pytań
PDF (Polski)
Justyna Głowala
289-291
Marcin Śmiglecki i prawda jako przedmiot logiki. Komentarz do przekładu "Czy logika jest teoretyczna czy praktyczna?"
PDF (Polski)
Anna Pietryga
293-305
Leibniza "lingua characteristica" i jej współczesne odpowiedniki
PDF (Polski)
Leibniz’s Lingua Characteristica and Its Contemporary Counterparts
PDF
Aleksandra Horecka
307-352
Pojęcie znaku ikonicznego w dziełach wybranych przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej: Kazimierza Twardowskiego, Tadeusza Witwickiego, Stanisława Ossowskiego, Mieczysława Wallisa i Leopolda Blausteina
PDF (Polski)
The Concept of Iconic Sign in the Works of Selected Representatives of the Lvov-Warsaw School: Kazimierz Twardowski, Tadeusz Witwicki, Stanisław Ossowski, Mieczysław Wallis and Leopold Blaustein
PDF
Aleksandra Derra
353-373
Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem
PDF (Polski)
Wittgenstein’s Later Work’s Influence on the Methods of Language Research
PDF