Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxvii.20

Przedstawienie podstawowych założeń Wittgensteinowskiej metodologii badań nad językiem spełnia dwa zadania. Po pierwsze, rozważania Wittgensteina na temat języka i znaczenia stają się zrozumiałe jedynie w szerszej perspektywie przyjętych uprzednio założeń, dotyczących samego sposobu prowadzenia badań. Po drugie, przyjęcie określonych tez w teoriach współczesnych dotyczących chociażby kategorii użycia czy pojęcia reguły wiąże się z akceptowaniem lub odrzuceniem pewnych ogólniejszych twierdzeń na temat języka. Ze względu na ogrom materiału, niejednoznaczność myśli Witt - gensteina, ale także złożoność poruszanych problemów nie przeprowadzam analizy wszystkich założeń filozofii późnego Wittgensteina. W trzech krokach przedstawiam jedynie konteksty (gramatyki, użycia, praktyki), które są ważne z punktu widzenia filozoficznych rozważań nad językiem.

PDF (Polski)