Semantyczno-kategorialna struktura pytań

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxvii.15

Zaproponowana wyżej semantyczno-kategorialna analiza pytań jest jeszcze daleka od pełności i wymaga dalszych badań. Trzeba bowiem nie tylko rozstrzygnąć wątpliwości, które zostały przeze mnie wskazane expressis verbis, lecz także zbadać strukturę semantyczno-kategorialną typów pytań, o których w ogóle nie wspomniałam.

Uważam jednak, że tylko semantyczno-kategorialna analiza pytań rzuca wystarczające światło na pewne ważne problemy erotetyki. Z jednej strony, nie redukując zbytnio różnorodności pytań języka naturalnego – analiza taka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lingwistów, którzy upominają się nie bez racji o to, aby teoria języka trzymała się możliwie najbliżej faktów językowych. Z drugiej strony – formalny charakter tej analizy (po odpowiedniej «puryfikacji») powinien sprostać wymogom logików. Przede wszystkim zaś przy semantyczno-kategorialnej analizie pytań wyraźniej niż przy innych typach analizy pytań uwidacznia się dobrze relacja między zawartością poznawczą pytania a luką w obrazie świata, którą pytający chce wypełnić.

PDF (Polski)