Tom 27 (2010): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE

Studia Semiotyczne, Tom 27 (2010)

Pełny numer
PDF

Rozprawy

Marian Przełęcki
27-35
O rozumieniu wypowiedzi niedosłownych
PDF
On the Understanding of Non-Literal Expressions
PDF (English)
Jerzy Pelc
37-43
O poczuciu nierozumienia
PDF
A Sense of Non-Understanding
PDF (English)
Magdalena Zawisławska
45-55
Metafora w języku naukowym – na przykładzie nauk przyrodniczych
PDF
Metaphor in Scientific Language Based on the Example of Natural Science
PDF (English)
Maria Spychalska
57-69
O nieostrości raz jeszcze
PDF
Adam Pawłowski
71-80
Struktura ilościowa pól leksykalnych a procesy poznawcze człowieka
PDF
Quantity Structure of Lexical Fields and the Human Cognitive Processes
PDF (English)
Joanna Jurewicz
81-92
Powstawanie pojęć ogólnych i abstrakcyjnych w myśleniu archaicznym - na przykładzie rygwedyjskiego pojęcia ámhas
PDF
On General and Abstract Terms in Archaic Thought – on the Basis of the Rigvedic Term Amhas
PDF (English)
Agnieszka Sulich
93-133
Odwzorowanie wiedzy w nazwach pierwiastków chemicznych
PDF
How the Names of Chemical Elements Represent Knowledge
PDF (English)
Witold Kieraś
135-149
Schwyzertüütsch, bambara i języki bezkontekstowe
PDF
Schwyzertuutsch, Bambara, and Context-Free Languages
PDF (English)
Magdalena Derwojedowa
151-166
Konstrukcje nieciągłe w języku naturalnym
PDF
Andrzej Zaporowski
167-176
Opis zagęszczony a kryzys przedstawienia - przypadek antropologiczny
PDF
Thick Description and the Crisis of Representation – an Anthropological Study
PDF (English)
Grażyna Dydel-Wróblewska
177-184
Język do celów akademickich. Unikanie osobistego zaangażowania w tekstach naukowych
PDF
Personal Commitment in Academic Writing
PDF (English)
Katarzyna Budzyńska, Magdalena Kacprzak
185-216
Komunikacja poza słowami
PDF
Communication Beyond Words
PDF (English)
Kamila Dębowska
217-236
Model pragma-dialektyczny a rozumowanie abdukcyjne
PDF
The Pragma-Dialectical Model and Abductive Reasoning
PDF (English)
Anna Brożek
237-263
Semantyczno-kategorialna struktura pytań
PDF
Justyna Głowala
289-291
Marcin Śmiglecki i prawda jako przedmiot logiki. Komentarz do przekładu "Czy logika jest teoretyczna czy praktyczna?"
PDF
Anna Pietryga
293-305
Leibniza "lingua characteristica" i jej współczesne odpowiedniki
PDF
Leibniz’s Lingua Characteristica and Its Contemporary Counterparts
PDF (English)
Aleksandra Horecka
307-352
Pojęcie znaku ikonicznego w dziełach wybranych przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej: Kazimierza Twardowskiego, Tadeusza Witwickiego, Stanisława Ossowskiego, Mieczysława Wallisa i Leopolda Blausteina
PDF
The Concept of Iconic Sign in the Works of Selected Representatives of the Lvov-Warsaw School: Kazimierz Twardowski, Tadeusz Witwicki, Stanisław Ossowski, Mieczysław Wallis and Leopold Blaustein
PDF (English)
Aleksandra Derra
353-373
Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem
PDF
Wittgenstein’s Later Work’s Influence on the Methods of Language Research
PDF (English)