Tom 33 Nr 2 (2019): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE

Leon Koj napisał w zakończeniu do Problemów semiotyki logicznej, że nie sposób sobie wyobrazić semiotyki w Polsce bez Jerzego Pelca. Można opinię tę rozumieć tak, że Jerzy Pelc wywarł na semiotykę polską wpływ, bez którego to, co w niej najlepsze, nie przybrałoby nigdy formy rozwiniętej, nie ujrzałoby światła dziennego oraz nie znalazłoby odbicia w dydaktyce uniwersyteckiej. Jest to opinia trafna, a rozprawy zawarte w niniejszym – poświęconym Jerzemu Pelcowi – tomie Studiów Semiotycznych są oznakami tego wpływu.

 

Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej Studiów Semiotycznych i na stronie internetowej Studiów Semiotycznych—English Supplement – zadanie finansowane w ramach umowy 803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pełny numer
PDF

Od Redakcji

Tadeusz Ciecierski
Zamiast wstępu
PDF

Rozprawy

Tadeusz Szubka
"Logika i język" pół wieku później
PDF
Marcin Będkowski
Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej
PDF
To Teach Critical Thinking and Clear Speaking. Postulates of Criticism and Clarity and the Issue of So Called General Logic
PDF (English)
Adam Olech
Ajdukiewicz, Husserl i Tarski – w sprawie semantycznej teorii poznania
PDF
Ajdukiewicz, Husserl and Tarski—Concerning the Semantic Theory of Knowledge
PDF (English)
Jan Woleński
Ograniczenia semantyki formalnej (logicznej)
PDF
Limitations of Formal (Logical) Semantics
PDF (English)
Zuzana Rybaříková
Łukasiewicz and Quine on Empirical and A Priori Sciences
PDF (English)
Mateusz Łełyk
Comparing Axiomatic Theories of Truth
PDF (English)
Tomasz Puczyłowski
Fictional Sentences and the Pragmatic Defence of Direct Reference Theories
PDF (English)
Maciej Sendłak
Okresy warunkowe i operator fikcji
PDF
Maciej Tarnowski
Czy posiadanie sprzecznych przekonań jest możliwe? Omówienie i krytyka argumentów za psychologiczną zasadą niesprzeczności
PDF
Is Having Contradictory Beliefs Possible? Discussion and Critique of Arguments for the Psychological Principle of Non-Contradiction
PDF (English)
Elżbieta Magner
Pewne problemy z komutatywnością "i" koniunkcyjnego
PDF
Certain Issues With the Commutativity of the Connective “i”
PDF (English)
Janina Mękarska, Maciej Witek
Echo i udawanie w ironii komunikacyjnej
PDF
Echo and Pretence in Communicative Irony
PDF (English)