Reism in the Eyes of Its Peers

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxxiii2.02

Reism in the eyes of its peers is a text on which Pelc has worked in the last years of his life.  The essay is a detailed discussion of reism, its historical context, analyses of reism carried out by Kazimierz Ajdukiewicz, Janina Kotarbińska and Marian Przełęcki, it contains also a presentation of the position of moderate reism, supported by Jerzy Pelc himself.

PDF (Polski)

References

Ajdukiewicz, K. (1930). Reizm. Przegląd Filozoficzny, 33(1–2), 140–160.

Ajdukiewicz, K. (1934). W sprawie „uniwersaliów”. Przegląd Filozoficzny, 37, 219–234.

Ajdukiewicz, K. (1948). Epistemologia i semiotyka. Przegląd Filozoficzny, 44, 336–347.

Ajdukiewicz, K. (1960a). O znaczeniu wyrażeń. W: K. Ajdukiewicz, Język i po¬znanie (tom 1). Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (1960b). Język i znaczenie. W: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie (tom 1). Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (1960c). W sprawie „uniwersaliów”. W: K. Ajdukiewicz, Język i po¬znanie (tom 1). Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (1960d). Problemat transcendentalnego idealizmu w sformuło¬waniu semantycznym. W: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie. (tom 1). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ajdukiewicz, K. (1961). Reizm. W: T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk (wyd. 2). Warszawa: Ossolineum, Warszawa.

Ajdukiewicz, K. (1965a). W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych. W: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie (tom 2, s. 155–191). Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (1965b). Związki składniowe między członami zdań oznajmujących. W: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie (tom 2, s. 344–355). Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (1965c). W sprawie pojęcia istnienia. Kilka uwag w związku z zagadnieniem idealizmu. W: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie (tom 2, s. 143–154). Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (1965d). Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia. W: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie (tom 2, s. 388–400). Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (1965e). Logika pragmatyczna. Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (1971). Wyrażenia intensjonalne. W: J. Pelc (red.), Semiotyka polska 1894–1969 (s. 128–160). Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (2004). Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania i metafizyka. Kęty, Warszawa: Antyk-Aletheia.

Bańko, M. (red.). (2000). Inny słownik języka polskiego PWN (tom 1). Warszawa: PWN.

Brentano, F. (1911a). Von den wahren und fiktiven Obiekten.

Brentano, F. (1911b). Die psychische Beziehung im Unterschied von den Relation im eigentlichen Sinne.

Brentano, F. (1917a). Vom ens rationis.

Brentano, F. (1917b). Universell Denkendes und individuell Seiendes.

Hiż, H. (1992). Mój życiorys (jeszcze nie cały). W: J. Pelc (red.), Fragmenty filozoficzne ofiarowane Henrykowi Hiżowi w siedemdziesiąta piątą rocznicę urodzin (Biblioteka Myśli Semiotycznej 23, s. 11–18). Warszawa: Znak – Język – Rzeczywistość: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Karolak, S. (1999). Negacja. W: K. Polański, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (wyd. 2). Wrocław: Ossolineum.

Kotarbińska, J. (1971a). Kłopoty z istnieniem (rozważania z zakresu semantyki). W: J. Pelc (red.), Semiotyka polska 1894–1969 (s. 249–268). Warszawa: PWN.

Kotarbińska, J. (1971b). Spór o granice stosowalności metod logicznych. W: J. Pelc (red.), Semiotyka polska 1894–1969 (s. 216–248). Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1913). Szkice praktyczne. Zagadnienia z filozofii czynu. Warszawa: Wydawnictwo Kasy Mianowskiego.

Kotarbiński, T. (1929). Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (wyd. 1). Lwów: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1930). Realizm radykalny. Przegląd Filozoficzny, 33, 269–272.

Kotarbiński, T. (1930). Uwagi na temat reizmu. Ruch Filozoficzny, XII(1–10), 7–12.

Kotarbiński, T. (1947). Przegląd problematyki logiczno-semantycznej. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Nauk za I połr., 1(3), 46–53.

Kotarbiński, T. (1949). O postawie reistycznej, czyli konkretystycznej. Myśl Współczesna, 4(10), 3–11.

Kotarbiński, T. (1952). Odpowiedź. Myśl Filozoficzna, 2, 315–330.

Kotarbiński, T. (1952b). Humanistyka bez hipostaz. Myśl Filozoficzna, 1(3), 257–270.

Kotarbiński, T. (1954). Z zagadnień klasyfikacji nazw. Rozprawy Komisji Językowej, 1, 9–24.

Kotarbiński, T. (1955). Kurs logiki dla prawników. Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1956). Pojęcie „istoty rzeczy”. Myśl Filozoficzna, 3, 135–146.

Kotarbiński, T. (1957a). Realizm praktyczny. W: T. Kotarbiński, Wybór pism. Tom 1: Myśli o działaniu (s. 680–698). Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1957b). Analiza materializmu. W: T. Kotarbiński, Wybór pism, Tom 2: Myśli o myśleniu (s. 90–96). Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1957c). Realizm idealny. W: T. Kotarbiński, Wybór pism, Tom 2: Myśli o myśleniu (s. 97–103). Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1957d). Wykłady z dziejów logiki. Łódź: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1957e). Myśl przewodnia metodologii Franciszka Bacona. W: T. Kotarbiński, Wybór pism, Tom 2: Myśli o myśleniu (s. 555–588). Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1957f). Program Bacona. W: T. Kotarbiński, Wybór pism, Tom 2: Myśli o myśleniu (s. 589–621). Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1958). Fazy rozwojowe konkretyzmu. Studia Filozoficzne, 47, 3–13.

Kotarbiński, T. (1961). Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (wyd. 2). Wrocław: Zakład narodowy im. Ossolinskich.

Kotarbiński, T. (1966). Wesołe smutki. Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1968). Reism: Issues and Prospects. Logique et Analyse, 11(44), 441–458.

Kotarbiński, T. (1979a). Franciszek Brentano jako reista. W: T. Kotarbiński, Szkice z historii filozofii i logiki. Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1979b). Garstka wspomnień o Stanisławie Leśniewskim. W: T. Kotarbiński, Szkice z historii filozofii i logiki. Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1993a). Podstawowy postulat konkretyzmu. W: T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Tom 2: Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk (s. 209–217). Wrocław: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1993b). Zasadnicze myśli pansomatyzmu. W: T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Tom 2: Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk (s. 139–148). Wrocław: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1993c). Reizm: problemy i perspektywy rozwoju. W: T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Tom 2: Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk (s. 218–232). Wrocław: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1993d). Uwagi na temat reizmu. W: T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Tom 2: Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk (s. 132–136). Wrocław: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1993e). O istocie doświadczenia wewnętrznego. W: T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Tom 2: Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk (s. 233–242). Wrocław: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (2019). Traktat o dobrej robocie. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Lewis, C. I. (1946). The Analysis of Knowledge and Valuation. La Salle: Open Court.

Morris, Ch. (1938). Foundations of the Theory of Signs. Chicago: The University of Chicago Press.

Pelc, J. (1971). O użyciu wyrażeń, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Przełęcki, M. (1984). Argumentacja reisty. Studia Filozoficzne, 5(222), 5–22.

Szymczak, M. (red.). (1979). Słownik języka polskiego (tom 2). Warszawa: PWN.

Twardowski, K. (1894). Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Wiedeń.

Twardowski, K. (1912). O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki. Lwów: nakł. Uniwersytetu Lwowskiego.

Wittgenstein, L. (2004). Dociekania filozoficzne. Warszawa: PWN.

Witwicki, W. (1925). Psychologia dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych (tom 1). Lwów: Ossolineum.