Studia Semiotyczne

English version
PL ISSN 0137-6608
ONLINE ISSN 2544-073X
Przejdź do treści

Menu główne:

Studia Semiotycznepowstały w 1970 r. z inicjatywy prof. Jerzego Pelca i były przez niego wydawane do 2015 r. jako czasopismo nieperiodyczne. Publikowali w nim między innymi: Izydora Dąmbska, Peter Thomas Geach, Jerzy Giedymin, Andrzej Grzegorczyk, Henryk Hiż, Jerzy Kalinowski, Leon Koj, Jerzy Kmita, Wiesław Kotański, Władysław Kunicki-Goldfinger, Jerzy Kuryłowicz, Wacław Mejbaum, Leszek Nowak, Chaim Perelman, Marian Przełęcki, Krzysztof Rotter, Thomas A. Sebeok, Barbara Stanosz, Władysław Tatarkiewicz i Mieczysław Wallis.

W grudniu 2015 roku Studia Semiotyczne zostały formalnie przekształcone w półrocznik ukazujący się równolegle w druku i w Internecie. Są w nim publikowane artykuły z pogranicza filozofii i semiotyki. Wszystkie rozprawy zgłaszane do Redakcji poddawane są tzw. potrójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (triple blind peer review) lub wypadku numerów specjalnych podwójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (double blind peer review). Niektóre z nich są tłumaczone na język angielski i dodatkowo zamieszczane w otwartej bazie cyfrowej „Studia Semiotyczne – English Supplement”.

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych: BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH Plus, Index Copernicus, MNiSW/lista C (10 pkt), POL-index/PBN.

Zapraszamy wszystkich autorów zainteresowanych związkami filozofii z problematyką znaku i języka do publikowania na łamach „Studiów Semiotycznych”. Mile widziane są artykuły z zakresu filozofii języka, ogólnej teorii znaku, zastosowań metod semantycznych w filozofii, filozoficznych aspektów nauk formalnych, lingwistyki,  psycholingwistyki i kognitywistyki, semiotycznych aspektów filozofii umysłu, analizy języka filozofii i argumentacji filozoficznej, czy też historii idei semiotycznych i logicznych.

Redakcja przyjmuje również wspomnienia, sprawozdania, recenzje, polemiki oraz przekłady ważnych tekstów  filozoficznych.

Wydawcą Studiów Semiotycznych jest Polskie Towarzystwo Semiotyczne.


Redakcja merytoryczna, skład elektroniczny, korekta językowa w języku polskim, zamieszczanie plików PDF na stronie internetowej Studiów Semiotycznych, koordynowanie prac i opieka techniczna zespołu redakcyjnego nad procedurą recenzyjną w systemie peer review w formule otwartego dostępu, realizacja prac redakcyjnych mających na celu zagwarantowanie oryginalności publikowanych artykułów naukowych są finansowane w ramach umowy 614/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego