O czasopiśmie

Studia Semiotyczne powstały w 1970 r. z inicjatywy prof. Jerzego Pelca i były przez niego wydawane do 2015 r. jako czasopismo nieperiodyczne. Publikowali w nim między innymi: Izydora Dąmbska, Peter Thomas Geach, Jerzy Giedymin, Andrzej Grzegorczyk, Henryk Hiż, Jerzy Kalinowski, Leon Koj, Jerzy Kmita, Wiesław Kotański, Władysław Kunicki-Goldfinger, Jerzy Kuryłowicz, Wacław Mejbaum, Leszek Nowak, Chaim Perelman, Marian Przełęcki, Krzysztof Rotter, Thomas A. Sebeok, Barbara Stanosz, Władysław Tatarkiewicz i Mieczysław Wallis.
 
W grudniu 2015 roku Studia Semiotyczne zostały przekształcone w półrocznik ukazujący się równolegle w druku i w Internecie, w którym są publikowane artykuły z pogranicza filozofii i semiotyki. Rozprawy zgłaszane do Redakcji poddawane są tzw. potrójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (triple blind peer review) lub – w wypadku numerów specjalnych podwójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (double blind peer review). Niektóre z nich są tłumaczone na język angielski i dodatkowo zamieszczane w otwartej bazie cyfrowej Studia Semiotyczne—English Supplement. Wydawcą Studiów Semiotycznych jest Polskie Towarzystwo Semiotyczne. 
 
Czasopismo jest indeksowane w bazach danych: BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH Plus, Index Copernicus. Czasopismo zostało objęte programem MNiSW Wsparcie dla Czasopism Naukowych w latach 2019–2020 (20 pkt).
 
Zapraszamy wszystkich autorów zainteresowanych związkami filozofii z problematyką znaku i języka do publikowania na łamach Studiów Semiotycznych. Mile widziane są artykuły z zakresu filozofii języka, ogólnej teorii znaku, zastosowań metod semantycznych w filozofii, filozoficznych aspektów nauk formalnych, lingwistyki,  psycholingwistyki i kognitywistyki, semiotycznych aspektów filozofii umysłu, analizy języka filozofii i argumentacji filozoficznej, czy też historii idei semiotycznych i logicznych. Redakcja przyjmuje również wspomnienia, sprawozdania, recenzje, polemiki oraz przekłady ważnych tekstów  filozoficznych.
 
 
Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej Studiów Semiotycznych i na stronie internetowej Studiów Semiotycznych—English Supplement – zadanie finansowane w ramach umowy 803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.