Semiozyczne własności wypowiedzi a adekwatność, efektywność i poprawność komunikacji w dobie rewolucji internetowej Web 2.0

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxviii.15

1. WPROWADZENIE: GLOBALNA WIOSKA, SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE A REWOLUCJA INTERNETOWA WEB 2.0

Rozwój naukowo-techniczny i będąca jego następstwem, a poniekąd trwająca po dziś dzień, rewolucja telekomunikacyjna (mająca swe początki w latach siedemdziesiątych XX wieku) i przynosząca upowszechnienie się komputerów osobistych, łączy satelitarnych oraz telewizji kablowej, wpłynęły nie tylko ilościowo, ale również znacząco jakościowo na sposoby porozumiewania się i przekazywania informacji w kontaktach międzyludzkich ...

PDF (Polski)

References

Aron Raymond. 1995. Pokój i wojna między narodami. Tłum. A. Mielczarek. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha.

Ashby W. Ross. 1963. Wstęp do cybernetyki. Tłum. B. Osuchowska, A. Gosiewski, wyd. 2. Warszawa: PWN.

Ayer Alfred Jules. 1965. Problem poznania. Tłum. E. König-Chwedeńczuk. Warszawa: PWN.

Beniger James Ralph. 1986. The Control Revolution. Technological and Economics Origins of the Information Society. London–Cambridge: Harvard University Press.

Brożek Anna. 2010. Błędy logiczne w wypowiedziach a skuteczna komunikacja". Przegląd Humanistyczny LIV (421) : 34–36.

Brożek Anna. 2010. Skuteczna komunikacja. W Fakty i artefakty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Chajtman Seweryn. 1986. Systemy i procesy informacyjne. Warszawa: PWE.

Chishlom Roderick M. 1986. Self-Profile. W Roderick M. Chisholm, B. Bogdan (red.). Dordrecht: D. Reidel.

Ciecierski Tadeusz. 2011. Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki. Warszawa: Ośrodek Badań Filozoficznych.

Clausewitz Carl von. 1995. O wojnie. Tłum. A. Cichowicz, L. W. Koc i F. Schoener. Lublin: Wydawnictwo „Test”.

Eco Umberto. 1976. Theory of Semiotics. Bloomington – London: Indiana University Press.

Eco Umberto. 1994. Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Tłum. P. Salwa. Warszawa: PIW.

Eco Umberto. 1996. Nadinterpretowanie tekstów. W Interpretacja i nadinterpretacja, U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose (red.), tłum. T. Bieroń. Kraków: „Znak”.

Eco Umberto. 1996. Nieobecna struktura. Tłum. A. Weinsberg, P. Bravo. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Floridi Luciano. 2010. Information. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Floridi Luciano. 2011. The Philosophy of Information. Oxford: Oxford University Press.

Jaszczolt Katarzyna M. 2007. Default Semantics. Foundations of a Compositional Theory of Acts of Communication. Oxford University Press.

Keen Andrew. 2007. Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalczyk Edward. 1981. O istocie informacji. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Koziński Przemysław. 1983. Błędy logiczne w wypowiedziach. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Lubański Mieczysław. 1975. Filozoficzne zagadnienia teorii informacji. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Mazur Marian. 1970. Jakościowa teoria informacji. Warszawa: WN-T.

Mikułowski Jerzy. 1988. Pomorski, Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Nawrocki Witold. 2003. W poszukiwaniu istoty informacji. W Analiza pojęcia informacji, J. J. Jadacki (red.), 37–61. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Odrowąż-Sypniewska Joanna. 2013. Kontekstualizm i wyrażenia nieostre. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Pelc Jerzy. 1984. Wstęp do semiotyki. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Postman Neil. 1995. Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Tłum. A. Tanalska-Dulęba. Warszawa: PIW.

Stanosz Barbara. 1973. "Uwagi o pojęciu informacji". Studia Semiotyczne IV : 95–106.

Stanosz Barbara. 1977. "Pojęcie informacji a analiza tekstu". Studia Semiotyczne VII : 128–131.

Stanosz Barbara. 1999. Komunikacja i jej opis wyjaśniający. W Logika języka naturalnego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Stanosz Barbara, Adam Nowaczyk. 1976. Logiczne podstawy języka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Szaniawski Klemens. 1987. Informacja. W Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, 244–251. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Woleński Jan. 2001. Epistemologia. Kraków: Aureus.

Woleński Jan. 2005. Epistemologia: poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.