Tom 32 Nr 2 (2018): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE
Aktualny numer „Studiów Semiotycznych” jest w całości poświęcony filozoficznej problematyce podstaw matematyki, w tym kwestii denotacji terminów matematycznych, natury prawdy matematycznej i rozstrzygalności problemów matematycznych. Punktami odniesienia większości artykułów są twierdzenia limitacyjne Kurta Gödla.

Publikacja została sfinansowana ze środków na badania statutowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej „Studiów Semiotycznych" i na stronie internetowej „Studiów Semiotycznych—English Supplement” – zadanie finansowane w ramach umowy 803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pełny numer
PDF