Aspekty prawne i etyczne

Aspekty prawne
 
Autorzy składający swoje teksty do Studiów Semiotycznych wyrażają zgodę, że z chwilą zakwalifikowania ich tekstów do publikacji udzielają Polskiemu Towarzystwu Semiotycznemu publicznej licencji na zasadach Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 (CC BY). Na tej podstawie autorzy akceptują, że ich artykuły mogą być ponownie wykorzystywane przez Polskie Towarzystwo Semiotyczne bez konieczności uzyskania od nich uprzedniej zgody. Artykuły opublikowane w Studiach Semiotycznych mogą być też bez żadnych ograniczeń czytane, pobierane, kopiowane, drukowane, rozpowszechniane i przetwarzane, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa i oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują swoje prawa autorskie bez żadnych innych ograniczeń. Pełna treść umowy licencyjnej CC BY znajduje się pod adresem:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
 
Zasady etyczne i oświadczenie dotyczące nadużyć
 
Pragniemy, aby nasi czytelnicy mieli pewność, że autorzy publikowanych artykułów w sposób rzetelny prezentują rezultaty swojej pracy i stosują zasady dobrych praktyk akademickich w zakresie publikowania prac naukowych (przedstawione m.in. w dokumentach COPE). W szczególności, z chwilą zgłoszenia swojej pracy do Redakcji:
  • Autor oświadcza, że praca nie była dotąd publikowana i nie jest rozpatrywana w innym procesie recenzyjnym;
  • Autor oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem i nie narusza praw autorskich osób trzecich (Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich naruszenie); przypadki nieetycznego zachowania, takie jak plagiat, ghostwriting i guest authorship, będą ujawniane i zgłaszane przez Redakcję stosownym instytucjom;
  • Autor wskazuje wszystkie źródła finansowania swoich badań;
  • Autor załącza w swoim zgłoszeniu zanonimizowaną wersję pracy i zobowiązuje się, że w razie jej akceptacji dokona jej korekty i zwróci ją w terminie określonym przez Redakcję.
 
Procedura recenzyjna
 
Redakcja Studiów Semiotycznych stosuje w numerach specjalnych podwójnie ślepą procedurę recenzyjną (double blind peer review). W zwykłych numerach stosowana jest potrójnie ślepa procedura (triple blind peer review). Szczegóły procesu recenzyjnego opisane są tutaj.