Causal Theory of Metaphor and Donald Davidson’s Philosophical System
PDF (Polski)

Keywords

action
causality
event
interpretation
literal meaning
metaphor
metaphorical meaning
metaphorical truth
theory of truth
truth conditions

Abstract

DOI: http://doi.org/10.26333/sts.xxx1.06

The aim of the paper is to analyze, clarify and explain Donald Davidson’s causal theory of metaphor form the viewpoint of his philosophical views which constitute coherent philosophical system comprising not only semantics and theory of interpretation, but epistemology, theory of action, and theory of rationality as well. Proposing his own theory of metaphor Davidson did not refer to his philosophy, and justified his rejection of the notions of metaphorical meaning and metaphorical truth on the ground of common, pre-theoretical views on meaning and other semantic notions. I argue that the causal theory of metaphor fits perfectly Davidson’s philosophical system and from the point of view of his system it is easy to explain the role of metaphor not only in literature and poetry, but in sciences, law, religion, and social sciences.

PDF (Polski)

References

Arystoteles (1988), Retoryka. Poetyka, tł. K. Leśniak, Warszawa: PWN.

Bartkowiak, Karolina (2012), Davidson i Rorty o metaforze, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 81, s. 221–236.

Black, Max (1954), Metaphor, „Proceedings of the Aristotelian Society” 55, s. 273–294.

Davidson, Donald (1966), Theories of Meaning and Learnable Languages, „Proceedings of the 1964 International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science”, North Holland, s. 383–94, przedruk w: Davidson (1984), s. 3–15.

Davidson, Donald (1967), Truth and Meaning, „Synthèse” 17, s. 304–323, przekład polski: Prawda i znaczenie, tł. J. Gryz, w: Davidson (1992), s. 3–32.

Davidson, Donald (1978), What Metaphors Mean, „Critical Inquiry” 5, s. 31–47, przedruk w: Davidson (1984), s. 245–64.

Davidson, Donald (1980), Essays on Actions and Events, Oxford: Clerendon Press.

Davidson, Donald (1984), Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Clerendon Press.

Davidson, Donald (1986), A Nice Derangements of Epitaphs, w: E. Grandy, R. Warner (eds.), Philosophical Grounds of Rationality, s. 156–174.

Davidson, Donald (1991), Three Varieties of Knowledge, w: A. Phillips Griffiths (ed.), A. J. Ayer Memorial Essays, Royal Institute of Philosophy Supplement, Vol. 30, Cambridge: Cambridge University Press, przedruk w: Davidson (2001), s. 205–220.

Davidson, Donald (1992), Eseje o prawdzie, języku i umyśle, Warszawa: PWN.

Davidson, Donald (2001), Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford: Clerendon Press.

Davidson, Donald (2004), Problems of Rationality, Oxford: Clerendon Press.

Grice, Herbert Paul (1975), Logic and Conversation, w: P. Cole, J. Morgan (eds.) Syntax and Semantics, Vol. 3, London: Academic Press, przekład polski: Logika a konwersacja, tł. B. Stanosz, w: B. Stanosz (red.) Język w świetle nauki, Warszawa: PWN 1980, s. 91–114.

Lakoff, George, Johnson, Mark (1980), Metaphors We Live By, Chicago: Chicago University Press, przekład polski: Metafory w naszym życiu, tł. T.P. Krzeszowski, Warszawa: PIW 1988.

Maciaszek, Janusz (2008), Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Maciaszek, Janusz (2013), Niedosłowność i interpretacja, w: P. Stalmaszczyk (red.), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 136–160.

Reimer, Marga, Camp, Elisabeth (2008), Metaphor, w: E. Smith, B. Smith (eds.), The Oxford Handbook to the Philosophy of Language, Oxford: Oxford University Press, s. 846–863.

Searle, John R. (1979), Metaphor, w: tenże, Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press, s. 76–116.