Modelowanie rozumowań abdukcyjnych: przypadek gry "Takie Życie"
PDF

Słowa kluczowe

abdukcja
logika pytań
implikacja erotetyczna
semantyka sytuacyjna
zawężanie
odsiewanie

Abstrakt

NATALIA ŻYLUK,MARIUSZ URBAŃSKI,DOROTA ŻELECHOWSKA
MODELOWANIE ROZUMOWAŃ ABDUKCYJNYCH:PRZYPADEK GRY TAKIE ŻYCIE

S T R E S Z C Z E N I E: Prezentujemy dwa formalne narzędzia służące do modelowania rozumowań, za pomocą których rozwiązywane są szczególnego rodzaju problemy abdukcyjne. Pierwszy model, osadzony w formalizmie logiki pytań, bazuje na pojęciu słabej implikacji erotetycznej. Drugi model wykorzystuje relacje zawężania i odsiewania definiowane za po-mocą logiki pytań, semantyki sytuacyjnej i pojęcia relewancjiwątku. Na przykładzie analizy rozgrywek w grę Takie Życie pokazujemy, że oba modele adekwatnie charakteryzują dane empiryczne.

PDF