Teoria sytuacji Marka Tokarza
PDF

Słowa kluczowe

Marek Tokarz
teoria sytuacji
analiza struktury wypowiedzi
analiza językowego mechanizmu rozumowania

Abstrakt

WOJCIECH SUCHOŃ
TEORIA SYTUACJI MARKA TOKARZA

ST R E S Z C Z E N I E: W 2006 roku Marek Tokarz zaproponował pewną spójną teorię analizy komunikatów językowych zwanych przez niego sytuacjami. Wyjaśnia ona mechanizmy za-równo typowych wnioskowań dedukcyjnych, jak i wnioskowań potocznych. Teoria Tokarza nie jest koncepcją zamkniętą; można wskazać w niej zagadnienia, które wymagają dalszego rozjaśnienia i rozwinięcia. Sugeruje to istnienie pewnego obiecującego pola badań nad rozu-mowaniami przeprowadzanymi w języku naturalnym.

PDF