Studia Semiotyczne

Aktualny numer

Tom 33 Nr 2 (2019)
Opublikowano stycznia 23, 2020
STUDIA SEMIOTYCZNE

Leon Koj napisał w zakończeniu do Problemów semiotyki logicznej, że nie sposób sobie wyobrazić semiotyki w Polsce bez Jerzego Pelca. Można opinię tę rozumieć tak, że Jerzy Pelc wywarł na semiotykę polską wpływ, bez którego to, co w niej najlepsze, nie przybrałoby nigdy formy rozwiniętej, nie ujrzałoby światła dziennego oraz nie znalazłoby odbicia w dydaktyce uniwersyteckiej. Jest to opinia trafna, a rozprawy zawarte w niniejszym – poświęconym Jerzemu Pelcowi – tomie Studiów Semiotycznych są oznakami tego wpływu.

 

Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej Studiów Semiotycznych i na stronie internetowej Studiów Semiotycznych—English Supplement – zadanie finansowane w ramach umowy 803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pełny numer
PDF

Od Redakcji

Tadeusz Ciecierski
Zamiast wstępu
PDF

Rozprawy

Tadeusz Szubka
"Logika i język" pół wieku później
PDF
Marcin Będkowski
Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej
PDF
To Teach Critical Thinking and Clear Speaking. Postulates of Criticism and Clarity and the Issue of So Called General Logic
PDF (English)
Adam Olech
Ajdukiewicz, Husserl i Tarski – w sprawie semantycznej teorii poznania
PDF
Ajdukiewicz, Husserl and Tarski—Concerning the Semantic Theory of Knowledge
PDF (English)
Jan Woleński
Ograniczenia semantyki formalnej (logicznej)
PDF
Limitations of Formal (Logical) Semantics
PDF (English)
Zuzana Rybaříková
Łukasiewicz and Quine on Empirical and A Priori Sciences
PDF (English)
Mateusz Łełyk
Comparing Axiomatic Theories of Truth
PDF (English)
Tomasz Puczyłowski
Fictional Sentences and the Pragmatic Defence of Direct Reference Theories
PDF (English)
Maciej Sendłak
Okresy warunkowe i operator fikcji
PDF
Maciej Tarnowski
Czy posiadanie sprzecznych przekonań jest możliwe? Omówienie i krytyka argumentów za psychologiczną zasadą niesprzeczności
PDF
Is Having Contradictory Beliefs Possible? Discussion and Critique of Arguments for the Psychological Principle of Non-Contradiction
PDF (English)
Elżbieta Magner
Pewne problemy z komutatywnością "i" koniunkcyjnego
PDF
Certain Issues With the Commutativity of the Connective “i”
PDF (English)
Janina Mękarska, Maciej Witek
Echo i udawanie w ironii komunikacyjnej
PDF
Echo and Pretence in Communicative Irony
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery
Studia Semiotyczne powstały w 1970 r. z inicjatywy prof. Jerzego Pelca i były przez niego wydawane do 2015 r. jako czasopismo nieperiodyczne. Publikowali w nim między innymi: Izydora Dąmbska, Peter Thomas Geach, Jerzy Giedymin, Andrzej Grzegorczyk, Henryk Hiż, Jerzy Kalinowski, Leon Koj, Jerzy Kmita, Wiesław Kotański, Władysław Kunicki-Goldfinger, Jerzy Kuryłowicz, Wacław Mejbaum, Leszek Nowak, Chaim Perelman, Marian Przełęcki, Krzysztof Rotter, Thomas A. Sebeok, Barbara Stanosz, Władysław Tatarkiewicz i Mieczysław Wallis. W grudniu 2015 roku Studia Semiotyczne zostały przekształcone w półrocznik ukazujący się równocześnie w druku i w Internecie, w którym publikowane są artykuły z pogranicza filozofii i semiotyki. Rozprawy zgłaszane do Redakcji poddawane są tzw. potrójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (triple blind peer review) lub wypadku numerów specjalnych podwójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (double blind peer review). Niektóre z nich są tłumaczone na język angielski i dodatkowo zamieszczane w otwartej bazie cyfrowej Studia Semiotyczne—English Supplement. Wydawcą Studiów Semiotycznych jest Polskie Towarzystwo Semiotyczne.
 
Czasopismo jest indeksowane w bazach danych: BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH Plus, Index Copernicus, POL-index/PBN. Czasopismo zostało objęte programem  MNiSW Wsparcie dla Czasopism Naukowych w latach 2019–2020 (20 pkt).
 
Zapraszamy wszystkich autorów zainteresowanych związkami filozofii z problematyką znaku i języka do publikowania na łamach Studiów Semiotycznych. Mile widziane są artykuły z zakresu filozofii języka, ogólnej teorii znaku, zastosowań metod semantycznych w filozofii, filozoficznych aspektów nauk formalnych, lingwistyki,  psycholingwistyki i kognitywistyki, semiotycznych aspektów filozofii umysłu, analizy języka filozofii i argumentacji filozoficznej, czy też historii idei semiotycznych i logicznych. Redakcja przyjmuje również wspomnienia, sprawozdania, recenzje, polemiki oraz przekłady ważnych tekstów  filozoficznych.
 
Nasza strona na  Facebooku: https://www.facebook.com/Studia-Semiotyczne-519094184953517
 
Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej Studiów Semiotycznych i na stronie internetowej Studiów Semiotycznych—English Supplement – zadanie finansowane w ramach umowy 803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.