Studia Semiotyczne

Aktualny numer

Tom 33 Nr 1 (2019)
Opublikowano grudzień 27, 2019
STUDIA SEMIOTYCZNE

In June 2018, the second Context, Cognition and Communication conference was held in Warsaw. Philosophers and linguists from over twenty countries presented more than eighty papers on the broadly understood philosophy of language and mind. After the conference, we announced the call for papers for the special issue of Semiotic Studies under the general title Meaning, Content and Reference. The call was addressed both to conference participants and the sophical community in general. The current issue of Semiotic Studies contains the best articles submitted in response to that call.

Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej „Studiów Semiotycznych" i na stronie internetowej „Studiów Semiotycznych—English Supplement” – zadanie finansowane w ramach umowy 803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pełny numer
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery
Studia Semiotycznepowstały w 1970 r. z inicjatywy prof. Jerzego Pelca i były przez niego wydawane do 2015 r. jako czasopismo nieperiodyczne. Publikowali w nim między innymi: Izydora Dąmbska, Peter Thomas Geach, Jerzy Giedymin, Andrzej Grzegorczyk, Henryk Hiż, Jerzy Kalinowski, Leon Koj, Jerzy Kmita, Wiesław Kotański, Władysław Kunicki-Goldfinger, Jerzy Kuryłowicz, Wacław Mejbaum, Leszek Nowak, Chaim Perelman, Marian Przełęcki, Krzysztof Rotter, Thomas A. Sebeok, Barbara Stanosz, Władysław Tatarkiewicz i Mieczysław Wallis. W grudniu 2015 roku Studia Semiotyczne zostały przekształcone w półrocznik ukazujący się równocześnie w druku i w Internecie, w którym publikowane są artykuły z pogranicza filozofii i semiotyki. Rozprawy zgłaszane do Redakcji poddawane są tzw. potrójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (triple blind peer review) lub wypadku numerów specjalnych podwójnie ślepemu procesowi recenzyjnemu (double blind peer review). Niektóre z nich są tłumaczone na język angielski i dodatkowo zamieszczane w otwartej bazie cyfrowej „Studia Semiotyczne – English Supplement”. Wydawcą Studiów Semiotycznych jest Polskie Towarzystwo Semiotyczne.
 
Czasopismo jest indeksowane w bazach danych: BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH Plus, Index Copernicus, POL-index/PBN. Czasopismo zostało objęte programem  MNiSW Wsparcie dla Czasopism Naukowych w latach 2019–2020 (20 pkt).
 
Zapraszamy wszystkich autorów zainteresowanych związkami filozofii z problematyką znaku i języka do publikowania na łamach „Studiów Semiotycznych”. Mile widziane są artykuły z zakresu filozofii języka, ogólnej teorii znaku, zastosowań metod semantycznych w filozofii, filozoficznych aspektów nauk formalnych, lingwistyki,  psycholingwistyki i kognitywistyki, semiotycznych aspektów filozofii umysłu, analizy języka filozofii i argumentacji filozoficznej, czy też historii idei semiotycznych i logicznych. Redakcja przyjmuje również wspomnienia, sprawozdania, recenzje, polemiki oraz przekłady ważnych tekstów  filozoficznych.
 
Nasza strona na  Facebooku: https://www.facebook.com/Studia-Semiotyczne-519094184953517
 
Redakcja merytoryczna, skład elektroniczny, korekta językowa w języku polskim, zamieszczanie plików PDF na stronie internetowej Studiów Semiotycznych, koordynowanie prac i opieka techniczna zespołu redakcyjnego nad procedurą recenzyjną w systemie peer review w formule otwartego dostępu, realizacja prac redakcyjnych mających na celu zagwarantowanie oryginalności publikowanych artykułów naukowych są finansowane w ramach umowy 614/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.