NAJNOWSZY TOM - Studia Semiotyczne

English version
PL ISSN 0137-6608
ONLINE ISSN 2544-073X
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Spis treści

A n d rz e j B i ł a t , Od redaktora numeru [PDF]

K u r t  G ö d e l , O pewnych zasadniczych twierdzeniach dotyczących podstaw matematyki i wnioskach z nich płynących (przeł. M. Poręba) [PDF]

T h o m a s  B e d ü rf t i g, R o m a n  M u r aw s k i , Phenomenological Ideas in the Philosophy of Mathematics. From Husserl to Gödel [PDF] [Abstract]

G a b r i e l a  B e s l e r, Gottlob Frege o prawdzie w okresie wydawania dwóch tomów Grundgesetze der Arithmethik (1893-1903) [PDF] [Abstract]

S t a ni s ł a w K r a j ew s k i , On Suprasubjective Existence in Mathematics [PDF] [Abstract]

M i ch a el  H e ll e r, Syntax-Semantics Interaction in Mathematics [PDF] [Abstract]

K r z y s z t o f  W ó j t o w i c z , Kategoria wyjaśniania a filozofia matematyki Gödla [PDF] [Abstract]

P a w e ł  S t a c e w i c z , Liczby nieobliczalne a granice kodowania w informatyce [PDF] [Abstract]

W i t o l d  M ar c i s z e w s k i , Does Science Progress Towards Ever Higher Solvability Through Feedbacks Between Insights and Routines? [PDF] [Abstract]
Prace redakcyjne związane z przygotowaniem składu elektronicznego, korektą językową i zamieszczaniem artykułów naukowych na stronie internetowej 'Studiów Semiotycznych'; i na stronie internetowej 'Studiów Semiotycznych  - English Supplement' - zadanie finansowane w ramach umowy  803/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego