DO AUTORÓW - Studia Semiotyczne

English version
PL ISSN 0137-6608
ONLINE ISSN 2544-073X
Przejdź do treści

Menu główne:

Zakres tematyczny i forma artykułów:
Na łamach Studiów Semiotycznych publikowane są teksty w języku polskim i angielskim z pogranicza filozofii i semiotyki. W szczególności przyjmujemy prace badawcze z zakresu:

· filozofii języka,
· ogólnej teorii znaku,
· zastosowań metod semantycznych w filozofii,
· filozoficznych aspektów nauk formalnych, lingwistyki, psycholingwistyki oraz kognitywistyki,
· semiotycznych aspektów filozofii umysłu,
· analizy języka filozofii i argumentacji filozoficznej,
· historii idei semiotycznych i logicznych.

Redakcja przyjmuje również wspomnienia, sprawozdania, recenzje i przekłady ważnych tekstów  filozoficznych.

Począwszy od tomu XXX (2016), wszystkie przyjęte przez Redakcję artykuły są zamieszczane w Studiach Semiotycznych w wersjach papierowej i elektronicznej. Niektóre z tekstów  polskojęzycznych są tłumaczone na język angielski i dodatkowo zamieszczane w otwartej bazie cyfrowej Studia Semiotyczne – English Supplement.

Aspekty prawne i etyczne:
Artykuły przyjęte do publikacji w Studiach Semiotycznych mogą być bez ograniczeń kopiowane, drukowane, rozpowszechniane oraz wykorzystywane do celów naukowych i dydaktycznych, zgodnie z prawnymi regulacjami dotyczącymi formuły tak zwanego otwartego dostępu (open access). Nadesłanie tekstu do Studiów Semiotycznych oznacza zgodę Autora na te warunki.

Pragniemy, aby nasi Czytelnicy mieli pewność, iż autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Dlatego Redakcja wdraża zasady dobrych praktyk akademickich w zakresie publikowania prac naukowych. W szczególności, Autorzy nadsyłanych tekstów powinni upewnić się, że ich prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich (Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich naruszenie). Powinni też wskazać źródła finansowania swoich badań. W związku z tym autorzy podpisują stosowne oświadczenie.

Procedura recenzyjna:
Proces recenzowania tekstów nadesłanych do Studiów Semiotycznych ma - z wyjątkiem specjalnych tomów tematycznych - charakter tzw. potrójnie ślepej recenzji (triple blind peer review). Zgodnie z tą procedurą, recenzent i autor zasadniczo pozostają względem siebie anonimowi (za wyjątkiem sytuacji, gdy recenzent życzy sobie, aby jego nazwisko zostało ujawnione), a Redaktor Naczelny uzyskuje dostęp do danych dotyczących autora dopiero w końcowej fazie procesu recenzyjnego. Proces ten składa się z trzech etapów.
    
W pierwszym etapie Redaktor Prowadząca dokonuje wstępnej oceny zgodności nadesłanego tekstu z profilem pisma, sprawdzenie poprawności językowej oraz obowiązujących standardów edytorskich. Proces recenzyjny zostaje przerwany w przypadku stwierdzenia oczywistych uchybień w tym zakresie. Zastępca redaktora naczelnego decyduje o odrzuceniu tekstu lub dopuszczeniu go do następnego etapu. Redaktor naczelny nie ma w tej fazie dostępu do danych umożliwiających identyfikację autora.

W drugim etapie tekst – z usuniętymi danymi umożliwiającymi identyfikację autora – zostaje przekazany redaktorowi naczelnemu. Po zapoznaniu się ze specyfiką pracy, wskazuje on dwóch niezależnych specjalistów jako kandydatów na recenzentów, z których co najmniej jeden jest recenzentem zewnętrznym. W razie ich odmowy, wskazywani są nowi kandydaci. Recenzja jest zapisywana za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Trzeci etap rozpoczyna się wraz z otrzymaniem przez redakcję obu recenzji. Mogą być one trojakie: 1) tekst zostaje przyjęty bezwarunkowo, 2) tekst zostaje odrzucony lub też 3) tekst zostaje przyjęty warunkowo po wprowadzeniu przez autora poprawek zgodnie ze wskazaniami recenzentów. W wypadku, gdy tylko jedna recenzja jest pozytywna, redaktor naczelny decyduje o zakończeniu procedury lub wskazuje kolejnego kandydata na recenzenta.
    
W przypadku specjalnych tomów tematycznych proces recenzyjny przebiega zgodnie ze standardową procedurą podwójnie ślepej recenzji (double blind peer review).

Forma plików i standard edytorski:
Prosimy o nadsyłanie prac w dwóch plikach, w formacie  typu Word (DOC, DOCX lub RTF) i w formacie PDF. W pliku typu Word powinna  znaleźć się kompletna wersja artykułu, notka o autorze (imię i nazwisko, e-mail,  tytuł, stopień naukowy, stanowisko oraz adres instytucji, w której autor jest  afiliowany) oraz – jeśli tekst jest artykułem badawczym – streszczenie w języku  angielskim (maksymalnie 150 słów) i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim  (5-8). W pliku PDF należy wyciąć dane umożliwiające identyfikację autora.  

Pozostałe wymogi edytorskie (obowiązujące w końcowej  wersji tekstu) są następujące:

Czcionka:
tekst zasadniczy: 12 pkt, odstęp 1,5; przypisy: 10 pkt, odstęp 1,5

Motta:
justowane do prawej, kursywą, 10 pkt.

Tytuły i śródtytuły:
Czcionka WERSALIK, justowanie do środka

Cytaty:
wewnątrz tekstu czcionką normalną i w znakach cudzysłowu; większe cytaty wyodrębnione, czcionka 10 pt.

Odniesienia bibliograficzne:
(Iksiński 2014), (Iksiński 2014, s. 44), (Iksiński 2015b), (Iksiński, Ygrekowski 1999) itp.

Bibliografia:
Iksiński, J. (1988), Semantyka a  ontologia, Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Gavagai.
Iksiński, J. (1989), Semantyka i ontologia w “Kratylosie”  Platona, w: P. Ygrekowski (red.), Semiotyka i ontologia w filozofii  starożytnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Gavagai, s.  33-66.
Iksiński, J. (1998), Czy realizm pojęciowy jest składnikiem  kompetencji językowej?, „Studia Semantica” 33, s. 22-44.

Prosimy o przysyłanie tekstów na adres e-mail: studiasemiotyczne@pts.edu.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego